Matt cutt

לאחר הדבר מבצעים הלכות הכנת הקטורת בנכס המקדש כגון שנכתב בברייתא,[6] וחותמים בדברי אגדה: "כל השונה הלכות במרבית ימים מובטח לטכנאי שהינו בן הטבע הבא" (תנא דבי אליהו), ו"תלמידי מבריקות המגמה היא פיוס בעולם" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף סד מאמר א).

נהוג לציין פיטום הקטורת וגם בפתיחה לתפילת שחרית כעבור פסוקי הקורבנות, וגם בפתיחה לתפילת מנחה, ולאחריה קובעים קדיש דרבנן (הנקרא אפילו קדיש דאגדתא - קדיש הנקרא דברי אגדה). ידיים לספר תורה

This user account status is Approved