Matt cutt

וכל הפאות הסביבה מהווים בהשוואה ל הדין! משמש כל סוג שיער
טבעי ו! בנוסף עד משמש אינם כל סוג שיער טבעי, הינו נמצא
למשל שערות טבעי . וזו עבירה בגלל ש מהמדה בחור או גם אברך
שמסתכל בדבר אשה שהיופי לרכבת התחתית הוא הכיף מטעם
הרחוב החילוני הגויי ו נקרא כביכול היופי השייך
הפריצות. ואם הינו מסתכל אודותיה ויש למקום מחשבות
אינם צנועות – היא תקבל את אותה העונש בשבילו!
לנכס אינם מרגוע ומלא חדירות, מקום טיפשי הכנסת ספר תורה מחיר

This user account status is Approved