ricky greer

בתקופת המסורת, קטע ""פיטום הקטורת"" הנו אחד מהטקסטים היחידים מימי מרחב משני בם יש להמנע מ מחלוקת רק אחת תנאים (בייחוד פעם אחת מרחב שמאי ובית הלל). בנוסף בעייה קשה הקטורת נקרא מרכזי בוויכוח פעם הפרושים לצדוקים ולאחר מכן פעם אחת היהודים הרבניים ובין הקראים, בעיקר לפני יום הכיפורים, שבה נכנס הכהן החשוב אל קדש הקדשים יחד עם קטורת. בתקופת הצדוקים הינו חיוני לעשות ראשית קטורת (""כי בענן אראה בדבר הכפורת""), Pitum

This user account status is Approved