Change your cover photo
Change your cover photo

تیر آهن 16 - تیر آهن پروفیلی فلزی است که در صنعت و ساختمان سازی کاربرد د ارد. تیرآهن به سه دسته اصلی IPE، INP، IPB تولید می شود که مقاطع هریک در جزئیات متفاوت است.

This user account status is Approved
This user has not created any posts.